مطلب طنز

رفتم تو غار دراکولاها 2تا بچه دیدم می گفتن ما عروس دامادیم

گفتم شما برا عروس شدن کوچولویید دراکولاها یک دفعه این اتفاق افتاد

اون ها بزرگ شدن . گفتم یا اکالیبتوس و خاصیت جادوییش. اونها داشتن بزرگ و بزرگ تر می شدن(از لحاظ سنی)یک دفعه پسره اسکلت شد

دختره هم .....خودتون ببینین چی شد

4 سال پیش