بازی آنلاین

بازی برگر رستوران ۴ در این بازی شما باید همبر گر درست کنین و به مشتری بفروشین.بازی برگر رستوران یکی از بهترین بازی های رستوران داری است. 

بازی برگر رستوران 4

 ـ 
4 سال پیش