بابا سنو داشته باش!!!!!!!

ببین این ریش با ماها چه کرده.......اگر باشه بگویند وای چه مرده

اگر گیری یکروزی تیغ دستت.........وپاکش کردی اون از روی خسته ت

در آیینه ببینی ماه گشتی............چو کودک گشته ای ای مرد مشتی

خودت هم خویش را نشناسی در آن.........صدا میکنی تو بابا و مامان

ببینید این منم سیروس پلشته.........که اینقدر خوشگل در آیینه گشته

بگویند وای خدا سیروس خودتی........تو گویی بیست سال رفتی تو قوطی

سرو حال بینمت امروز عزیزم.........بگویم لرد(تیغ)کرده ریز ومیزم

توهم خواهی جوان گردی وشاداب......بزن ریشت به صابون و کمی آب

/ 0 نظر / 26 بازدید