طنز

دارم ترفدارمو صدا می کنم خودشو چنین می کنهبعد گفتم پاپزیرو چنین کردبعدش من عصبانی شدمبعدش نمی دونم کی چنین کرد

بعد آجر پرت شد رو سرمبعدش منو چسب پیچ کردنبعد پاپزیرو به من خندیدبعدش منم یه فکری به سرم زدبعد بهش گفتم اگر بلدی شعبده بازی کن در اضاش منم به تو اکسیر جوانی می دم گفت باشهبعدش منم یواشکی تو لیوان اکسیر جوانی سس تند ریختم بعد آمد از من گرفت و خوردبعد از سه ثانیهاین جوری شدو این جا داستان تموم شد

/ 0 نظر / 27 بازدید